top of page

Husorden

Generelt

Denne husorden er gældende som vilkår til den indgående lejekontrakt og lejeren er forpligtet til at overholde de heri fastsatte bestemmelser jfr. lov om leje § 152, stk. 1-3.

Lejeren er endvidere forpligtet til at sørge for, at husordenreglerne også overholdes af medlemmer af lejerens husstand, samt de personer og gæster, som besøger lejeren eller opholder sig i dennes lejlighed.Overtrædelse af husordenreglerne kan medfører opsigelse efter lov om leje § 171, eller ophævelse efter lov om leje § 182.

Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden.

Reglerne er samtidig et led i bestræbelserne på at skabe god ro og orden for os, samt holde bebyggelsen og friarealerne i pæn stand.

Føler du dig generet af dine med-beboere, bedes du, af hensyn til bevarelse af det gode klima jer imellem, henvende dig personligt til vedkommende, inden du retter henvendelse til administrations kontor.

Påbud, ansvar for gæster m.v.

Lejeren er udover de skrevne regler i hus ordenen endvidere forpligtet til at at efterkomme og overholde de mundtlige eller skriftlige påbud, der måtte blive meddelt af udlejeren eller dennes stedfortræder, herunder vicevært, hvilket gælder de personer, som lejeren er ansvarlig for jfr. ovenstående.

 

Støj

Musik eller anden støjende underholdning må kun udøves således, at den ikke er til gene for de øvrige beboere og aldrig i tidsrummet kl. 23.00-07.00. Fester varsles mindst en uge i forvejen.

Vaskemaskiner og andre tekniske hjælpemidler til lettelse af husførelsen skal installeres og anvendes således, at de ikke ved støj eller på anden måde er til gene for ejendommens beboere. Brug af boremaskiner og andet støjende værktøj må ikke finde sted mellem kl. 22 og 07.30.

Leg op ophold på fællesarealer skal ske under rimlig hensyntagen til de øvrige beboere og skal ophører ved mørkets frembrud.

 

Vaskerum og tøjtørring

  • Fælles vaskerierne er kun til brug for ejendommens beboere.

  • Vaskemaskinerne må ikke bruges til farvning af tøj.

  • Vaskerum skal efter endt benyttelse efterlades ryddeligt og rent. Af hensyn til alle beboere, der anvender tørrerummet henstilles til at tøj fjernes, således at tørresnorene så vidt muligt holdes ledige til øvrige beboeres vasketøj.

  • Trevlefiltre i vaskemaskiner og tørretumbler skal renses efterbrug.

  • Evt. fejl og mangler i vaskeriet, anmeldes til Mb@midtby-Bolig.dk eller på telefon 24889941. 

  • Tøjtørring o. lign. må kun ske i tørrerum eller udendørs og kun på de steder udlejer/vicevært har anvist.

  • Det er forbudt at tørre tøj i lejligheden, da fugten herfra kan forringe eller ødelægge tapet og træværk.

Affald

Af hygiejniske grunde skal alt affald være pakket ind, helst i affaldspose. Poserne skal være lukkede, inden de smides i containeren.

Storskrald (papkasser, møbler eller lignende) skal afleveres på genbrugspladsen. Sådanne genstande må ikke henstilles i kældrene. Henstilling i affaldsrummet må kun ske efter forudgående aftale med viceværten.

Aviser og ugeblade skal anbringes i de af kommunen opsatte papircontainere.

Flasker og glas må ikke smides i affaldscontaineren. De skal anbringes i den kommunale glascontainer.

Af hensyn til lugtgener  og skadedyr skal affaldscontainer lukkes efter brug.

 

Barnevogne, cykler mv.

For at sikre fri passage må barnevogne, cykler mv. ikke henstilles i opgange, idet brandvedtægterne foreskriver, at redningsveje skal holdes frie. Det er forbudt at opbevare benzin og andre brandbare væsker i kældre. Tekniske hjælpemidler, der udleveres af kommunen, kan ved ansøgning opbevares i opgangen.

 

Opgange 

Når du færdes eller opholder dig i indgangspartier eller trappegange, er det vigtigt at at tage hensyn til de øvrige beboer.

Dette gælder også i forbindelse med rengøring og vedligeholdelse af  fælles arealerne. 

Det er en fælles opgave, at trappeopgangene og indgangspartier er holdt pæne og i ren stand. Rengøring af måtter påhviler den enkelte beboer.

Intet må henstilles i trappeopgangen, opgangen er kun til almindelig færdsel, brandflugtvej og syge transport.

Tilladelse til opbevaring af tekniske hjælpemidler kan fås ved henvendelse til administrations kontoret, skilte og reklamer må ikke anbringes i opgange.

 

Kælderrum

Kælderrum skal være mærket med navn eller lejligheds nummer.

Mange kælderrum er kun aflåst med hængelås . Anbring derfor ikke værdigenstande i dit kælderrum. Det er din indbo forsikring der skal dække evt. tyveri derfra.

Kælderrum er kun til opbevaring af diverse effekter. Der må ikke indrettes beboelse i rummet. Lejeren har kun ret til at disponere over fællesrum og fælles arealer, såvel indendørs som udendørs, efter anvisning og med respekt af de øvrige lejers tilsvarende brugsret.

Terrasser og altaner

Terrasser og altaner skal holdes i ryddelig stand og må ikke bruges til opmagasinering af effekter.

Nøgler

Pas godt på dine nøgler. Taber du dine nøgler, kan det være nødvendigt at udskifte cylinderen. Dette kan koste op til 2000 kr.

Har du låst dig ude af lejemålet, skal du rette henvendelse til en låsesmed. Dette er selvfølgelig på egen regning.

Har du brug for en eller flere ekstra nøgler, kan du bestille dem ved at kontakte kontoret.

Du vil få en kopi af fakturaen og omkostningerne afholdes af dig.

Garager

Til nogle af ejendommene er der garager og eller carporte, det vil altid være beboere i ejendommen der har første prioritet i forhold til at leje disse. Vi kan dog ikke garantere at der er garager til alle der ønsker det. Eksterne lejere vil blive opsagt, hvis nødvendigt.

Ændring af husorden

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne husorden fra tid til anden. Efterfølgende ny udgave af husordenen indgår herefter som nyt vilkår for lejekontrakten jfr. lov om leje § 152, stk. 1-3. Seneste version kan findes på hjemmesiden Midtby-Bolig.dk.

bottom of page